Jutrznia


K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

Gemmo – klejnocie niebieski –
W skarbcach cię Chrystus swych ukrył
Wiele na ziemi cierpiałaś:
Wzgardę, choroby, sieroctwo.

Ale od wszystkich tych cierpień
Ogień mocniejszy cię palił:
Żar Chrystusowej miłości,
Który napełnił twe serce.

Znaki na ciele twym słabym
Męki Chrystusa nosiłaś.
Mocna jej darem zbawiennym
I mądra Krzyża mądrością.

Srogi bój wiodłaś z szatanem,
Który swej złości potęgę
Przeciwko tobie kierował,
By spokój duszy ci zabrać.

Krzyża ciemności – na ziemi,
Lecz zmartwychwstania już święto
W niebie z Chrystusem przeżyłaś
Gdy do swej chwały cię zabrał.

Za przykład wiary głębokiej
I cierpliwości anielskiej
Bóg w Trójcy Świętej niech będzie
Chwalony na wieki wieków. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Spragniona jest Ciebie, Panie, moja dusza, * pragnie Ciebie moje serce./ Alleluja.

Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, +
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Spragniona jest Ciebie, Panie, moja dusza, * pragnie Ciebie moje serce. / Alleluja.
2 ant. W moim sercu płonie wielki płomień. * Staram się, lecz nie potrafię go opanować. / Alleluja.

Pieśń (Iz 45, 15-25)
Niech wszystkie narody nawrócą się do Boga
Na imię Jezusa niech zegnie się wszelkie kolano (Flp 2, 10)

Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym, *
Boże Izraela i Zbawco!

Wszyscy, którzy dyszą złością na Niego, *
okryją się hańbą i wstydem.

Odejdą upokorzeni *
ci, którzy posągi bożków ciosali.

Izrael zaś będzie zbawiony przez Pana *
zbawieniem wiecznym.

Nie doznacie wstydu i hańby *
po wszystkie czasy.

Tak bowiem Pan mówi, *
Stwórca niebios, Ten, który jest Bogiem,

Który uformował ziemię i kształt jej nadał, *
który osadził ją mocno.

I nie uczynił jej bezładną, *
lecz do zamieszkania ją przygotował:

„Ja jestem Pan, i nie ma innego, +
i nie przemawiałem potajemnie *
w ciemnych zakątkach ziemi.

Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: *
Szukajcie Mnie na próżno.

Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, *
oznajmia to, co jest prawdziwe.

Zgromadźcie się i wyjdźcie, +
dołączcie się wszyscy, *
wy, ocaleni spośród narodów.

Nie mają rozeznania ci, co obnoszą *
drewno przez siebie rzeźbione

I modlą się do bożka, *
który nie może ich zbawić.

Przedstawcie i dajcie dowody, *
a nawet zastanówcie się wspólnie:

Któż to zapowiedział już od dawna *
i znowu teraz objawia?

Czyż nie Tym, „Który jest”, Ja jestem? *
Prócz Mnie nie ma innego Boga!

Bóg sprawiedliwy i dawca zbawienia *
poza Mną nie istnieje.

Nawróćcie się do Mnie, by otrzymać zbawienie, *
wszystkie krańce świata,

Bo tylko Ja jestem Bogiem *
i nie ma innego!

Przysięgam na samego siebie, *
z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo ostateczne.

Przede Mną się zegnie każde kolano, *
wszelki język na Mnie przysięgać będzie

I powie: Jedynie w Panu *
sprawiedliwość jest i potęga!

Przyjdą do Niego zawstydzeni wszyscy, *
którzy Go nienawidzili.

Dzięki Panu całe potomstwo Izraela *
otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę”.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W moim sercu płonie wielki ogień. * Staram się, lecz nie potrafię go opanować./ Alleluja.
3 ant. Święte dziewice, * wychwalajcie Pana niebios./ Alleluja.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni
Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.

Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,

Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, +
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.

Albowiem Pan jest dobry, +
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Święte dziewice, * wychwalajcie Pana niebios./ Alleluja.

CZYTANIE    Hbr 12, 1-2

Winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę.

RESPONDORIUM KRÓTKIE

K. Szukam Twego oblicza – mówi serce moje. * Alleluja, alleluja. W. Szukam. K. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, Panie. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Szukam.

Ant. do pieśni Zachariasza (Łk 1, 68-79) Tak bardzo szukałam Ciebie, Panie, / a teraz raduję się Twym obliczem; * taką wielką miałam nadzieję, a teraz jesteś mój. / Ukochałam Ciebie bez miary na ziemi, / teraz jestem Twoja na zawsze. Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. do pieśni Zachariasza: Tak bardzo szukałam Ciebie, Panie, / a teraz raduję się Twym obliczem; * taką wielką miałam nadzieje, a teraz jesteś mój. / Ukochałam Ciebie bez miary na ziemi, / teraz jestem Twoja na zawsze. Alleluja.

PROŚBY

Chrystus jest Oblubieńcem i nagrodą dziewic. Uwielbiajmy go z radością i wołajmy do Niego z wiarą:
Nagrodo dziewic, wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, jedyny Oblubieńcze świętych dziewic,
- spraw, aby nic nas nigdy nie odłączyło od Twojej miłości.
Panie, Ty ukoronowałeś swa Matkę, Maryję, na Królową dziewic,
- spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zawsze służyli Tobie z czystym sercem.
Przez orędownictwo dziewic, które czystym i niepodzielnym sercem służyły Tobie,
- spraw, aby dobra tego świata nigdy nas nie sprowadziły z drogi, która wiedzie ku Tobie.
Panie Jezu, Twego przyjścia oczekiwały roztropne dziewice,
- spraw, abyśmy byli zawsze czujni, oczekując Ciebie.
Za wstawiennictwem Świętej Gemmy, która należała do mądrych i roztropnych dziewic,
- obdarz nas niewinnością życia i ewangeliczną mądrością.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa

Boże, który uczyniłeś Świętą Gemmę Galgani, dziewicę, obrazem Twego ukrzyżowanego Syna, daj nam przez jej wstawiennictwo uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli być włączeni do Jego chwały. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.