Nieszpory


K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

Gemmo – klejnocie niebieski –
W skarbcach cię Chrystus swych ukrył
Wiele na ziemi cierpiałaś:
Wzgardę, choroby, sieroctwo.

Ale od wszystkich tych cierpień
Ogień mocniejszy cię palił:
Żar Chrystusowej miłości,
Który napełnił twe serce.

Znaki na ciele twym słabym
Męki Chrystusa nosiłaś.
Mocna jej darem zbawiennym
I mądra Krzyża mądrością.

Srogi bój wiodłaś z szatanem,
Który swej złości potęgę
Przeciwko tobie kierował,
By spokój duszy ci zabrać.

Krzyża ciemności – na ziemi,
Lecz zmartwychwstania już święto
W niebie z Chrystusem przeżyłaś
Gdy do swej chwały cię zabrał.

Za przykład wiary głębokiej
I cierpliwości anielskiej
Bóg w Trójcy Świętej niech będzie
Chwalony na wieki wieków. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Opowiadam się za Chrystusem, * oczekuję Go z sercem gorejącym, / na zawsze chcę z Nim przebywać. / Alleluja.

Psalm 122

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:*
„Pójdziemy do domu Pana”.

Już stoją nasze stopy *
w Twoich bramach, Jeruzalem.

Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie +
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.

Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.

Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą!”

Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.

Chwała Ojcu i Synowi *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Opowiadam się za Chrystusem, * oczekuję Go z sercem gorejącym, / na zawsze chcę z Nim przebywać. / Alleluja.
2 ant. Nie żyję już ja, * ale żyje we mnie Chrystus. / Alleluja.

Psalm 127

Jeżeli domu Pannie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.

Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.

Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.

Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.

Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagroda.

Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.

Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.

Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.

Chwała Ojcu i Synowi *
i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie żyję już ja * ale żyje we mnie Chrystus. / Alleluja.
3 ant. Co do mnie, obym nie chlubił się z czego innego * jak tylko z krzyża Jezusa Chrystusa. / Świat stał się ukrzyżowany dla mnie, / a ja dla świata. Alleluja.

Pieśń Ef 1, 3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie +
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,

Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.

W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, +
odpuszczenie wykroczeń, *
według bogactwa Jego łaski.

Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia.

Przez to, że nam oznajmił tajemnice swej woli, +
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to , co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Co do mnie, obym nie chlubił się z czego innego * jak tylko z krzyża Jezusa Chrystusa. / Świat stał się ukrzyżowany dla mnie, / a ja dla świata. Alleluja.

CZYTANIE     1 P 4, 13-14

Najdrożsi, cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam dla imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Wiodą do Króla dziewice z radością i w uniesieniu. * Alleluja, alleluja. W. Wiodą. K. Wkraczają do królewskiego pałacu. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Wiodą.

Ant. do pieśni Maryi (Łk 1, 46-55) Gemma, roztropna dziewica, oblubienica Chrystusa, * króluje chwalebnie w niebie i jaśnieje między aniołami w wieczności. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. do pieśni Maryi: Gemma, roztropna dziewica, oblubienica Chrystusa, * króluje chwalebnie w niebie i jaśnieje między aniołami w wieczności. / Alleluja.

PROŚBY

Chrystus pochwalił tych, którzy ze względu na królestwo Boże wybierają drogę dziewiczej czystości. Z radością część mu oddajmy i skierujmy ku Niemu nasze prośby:
Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj naszą modlitwę.

Chryste, Ty jako jedyny Oblubieniec zjednoczyłeś ze sobą Kościół, swą czystą Dziewicę,
- spraw, aby był on zawsze święty i nieskalany.
Panie, na spotkanie z Tobą święte dziewice wyszły z zapalonymi lampami,
- nie dozwól, by kiedykolwiek zabrakło światła wierności i miłości w lampach służebnic Tobie poświęconych.
Panie, Tobie Kościół zawsze dochowywał dziewiczej wierności,
- daj wszystkim chrześcijanom łaskę wytrwania w wierności Twemu słowu.
Panie, Ty pozwalasz swemu ludowi uroczyście obchodzić wspomnienie świętej dziewicy Gemmy Galgani,
- spraw, abyśmy zawsze cieszyli się jej orędownictwem.
Panie, Ty przyjąłeś święte dziewice na swe gody weselne,
- wprowadź wiernych zmarłych na ucztę wiecznego wesela.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Modlitwa

Boże, który uczyniłeś Świętą Gemmę Galgani, dziewicę, obrazem Twego ukrzyżowanego Syna, daj nam przez jej wstawiennictwo uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli być włączeni do Jego chwały. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.